Knjižni klub NETOPIR

Knjižni klub NETOPIR

(pregled knjig Knjižnega kluba NETOPIR)

Živimo v času, ki knjigam in literarnemu ustvarjanju ni najbolj naklonjen, s čimer pa se vsi, ki knjige radi beremo in tudi kaj napišemo, ne strinjamo. Strinjamo pa se zagotovo, da je dostopnost, možnost izdaje in pozornost za publikacije in ustvarjalnost, ki ni del ekonomskega trga z močno promocijsko podporo ali sistemsko podprtih načinov izdajanja, velikokrat precej težka, če ne sploh nemogoča.

Zato smo si, da bi knjige še naprej krožile med ljudmi, zamislili Knjižni klub Netopir, pri katerem je poudarek na tem, da niste samo odjemalec posameznih artiklov, ampak ponudbo in delovanje knjižnega kluba tvorno soustvarjate. S tem, da je eno izmed besedil na leto, ki zaživi v knjižni obliki, vaše lastno besedilo; kakor tudi s tem, da prejmete tudi vsa druga izdana besedila in na javnih prireditvah sodelujete pri soustvarjanju knjižnega kluba z lastnim mnenjem o posameznem besedilu in delovanju kluba nasploh. Vsekakor pa lahko postanete podpornik že samo kot bralec, se pravi da vam v primeru včlanitve pripada po 1 izvod posameznega izdanega naslova, s čimer si zagotovite dostop do svojega izvoda priljubljenih knjig po bistveni nižji ceni od njihove skupne vrednosti na trgu.

Knjižni klub NETOPIR je tako namenjen ohranjanju, vzpodbujanju in širši dostopnosti literarnega umetniškega ustvarjanja na literarnem področju, seveda pa na visoki izvedbeni ravni. Tehnično to pomeni kvaliteten izdelek (knjigo) v trdi vezavi. Sodelovanje v knjižnem klubu pa vključuje tudi celotno uredniško in lektorsko podporo, se pravi da avtor dobi strokovno podporo ob samem nastajanju za natis predvidenega besedila (in za ostala besedila, med katerimi izbira), končna izvedba pa ustreza najvišjim založniškim standardom na področju priprave in izvedbe knjige.

Knjižni klub NETOPIR širšo dostopnost posamezne publikacije zagotavlja na več ravneh. Ob izidu posameznih paketov, razporejenih po časovnih obdobjih, se pripravi literarni večer v enem bližnjih večjih središč glede na teritorialno razprostranjenost posameznih avtorjev, avtorju zagotovimo sodelovanje, vodenje (v primeru potrebe) in seveda dostopnost same publikacije pri morebitnih predstavitvah v lokalnem okolju, preko izbranega distributerja založimo knjižnice in knjigarne glede na povpraševanje, zagotovimo pa tudi možnost nakupa knjige preko spleta in na prireditvah. (V primeru, da neposredne predstavitve v fizičnem okolju ne bi bile možne zaradi zunanjih dejavnikov, epidemije ipd., bomo zagotovili drugačne, spletne načine promocije.)

Seveda pa vsak član knjižnega kluba prejme publikacijo vseh ostalih članov ob izidu.

Članarina kluba znaša 96,00 evrov letno. Avtor po podpisu pristopne izjave prejme položnico za plačilo ali pa članarino poravna preko spletne banke.

Avtor v zameno za avtorske pravice lastne publikacije ne prejme avtorskega honorarja, ampak mu pripadata 2 izvoda publikacije in avtorski popust v znesku 50-odstotkov maloprodajne cene knjige za dodatne izvode (pri čemer se lahko dodatne izvode pokrije tudi s sponzorskimi sredstvi z dogovorom med avtorjem, založnikom in sponzorjem).

Odstop avtorskih pravic za namen natisa posameznega besedila s pristopno izjavo velja za naklado do 200 izvodov, ki so namenjeni poravnavanju stroškov dostopnosti knjige, v primeru velikega povpraševanja se z avtorjem podpiše dodaten dogovor pod ekonomskimi pogoji ali projekt v za tisk pripravljeni izvedbi odstopi drugemu pravnemu subjektu, če se avtor tako odloči. Dostopnost besedila preko knjižnega kluba je torej tudi dober pokazatelj, kolikšno pozornost v širšem smislu lahko posamezno besedilo doseže.

Knjižnemu klubu se pridružite s PRISTOPNO IZJAVO, način prijave je podrobno podan spodaj. V primeru, da bi kdo želel pristopno izjavo podati v pisni obliki, naj nas o tem obvesti, in mu bomo to prav tako omogočili. Iz knjižnega kluba pa bo vsekakor možno tudi izstopiti, če se kdo tako odloči, in sicer z IZSTOPNO IZJAVO pred iztekom posameznega leta za naslednje leto. Zaradi načina delovanja in celotnega koncepta knjižnega kluba se strinjate, da je izstop možen enkrat letno za naslednje leto delovanja kluba.

 

 

ELEKTRONSKA PRISTOPNA IZJAVA

 

Knjižnemu klubu Netopir se pridružite na ta način, da nam s spodnjim kontaktnim obrazcem pošljete sporočilo, v katerem v »subjekt« napišete: PRISTOPNA IZJAVA, sporočilo pa naj vsebuje naslednjo formulacijo:

 

(Ime in priimek), (Naslov)

Pristopam h knjižnemu klubu Netopir in sprejemam vse pogoje sodelovanja.

Članarino bom poravnaval v celoti ob pristopu. Ob prvem paketu posameznih izdaj bom prejel položnico, s katero bom poravnal članarino, s čimer mi pripadajo vse knjige letnika 2021, ki jih bom prejel na zgoraj navedeni naslov (ali pa bom članarino poravnal preko spletne banke).

Sprejemam, da je izstop iz kluba možen enkrat letno za naslednje leto delovanja kluba. V primeru izstopa bom podal IZSTOPNO IZJAVO pred iztekom posameznega leta za naslednje leto oziroma vsaj do konca prvega meseca tekočega leta.

Strinjam se, da e-sporočilo velja kot lastnoročni podpis.

(Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram, Pekel, zagotavlja, da bomo osebne podatke varovali v skladu z zakonom in jih uporabljali izključno za namene delovanja knjižnega kluba in obveščanje o dejavnostih knjižnega kluba.)